พิธีเปิด  /  การชุมนุมรอบกองไฟ / นิทรรศการ

@ กิจกรรมผจญภัย   กิจกรรมบุกเบิก   กิจกรรมเดินทางไกล  กิจกรรมทักษะชีวิต @

## ค่ายโอฆะนคร   ค่ายสระหลวง  ค่ายสากเหล็ก   ค่ายวังทรายพูน  ค่ายโพธิ์ประทับช้าง  ค่ายสามง่าม  ค่ายวชิรบารมี ##

พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ สพป.พิจิตร เขต ๑
จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 3 ก.พ 59 เวลา 18.00 น. นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต1 กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ
ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน แก่ นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ที่เดินทางมาเป็นประธาน กิจกรรมลูกเสือ
เป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชนของชาติ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 คือรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพิเพียง รักความเป็นไทย
มุ่งมั่นการทำงานและมีจิตสาธาราณะ สอดคล้อง ค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบาย คสช. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
ถวายพระพรชัยมงคล ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 และเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
โดยมีกำหนดการกิจกรรม ระหว่างวันที่ 3-5 ก.พ 59 มีลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
และคณะกรรมการการดำเนินงาน เข้าร่วม จำนวน 2,296 คน ณ ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ อ.เมือง จ.พิจิตร

มอบเกียรติบัตรขอบคุณผู้สนันสนุนพิธีวางพานพุ่ม

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร


 

พิธีปิดงานชุมนุมฯ


บันทึกภาพโดย ทีมงานประชาสัมพันธ์งานชุมนุมลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต ๑

พิธีเปิด  /  การชุมนุมรอบกองไฟ / นิทรรศการ

@ กิจกรรมผจญภัย   กิจกรรมบุกเบิก   กิจกรรมเดินทางไกล  กิจกรรมทักษะชีวิต @

## ค่ายโอฆะนคร   ค่ายสระหลวง  ค่ายสากเหล็ก   ค่ายวังทรายพูน  ค่ายโพธิ์ประทับช้าง  ค่ายสามง่าม  ค่ายวชิรบารมี ##

กลับด้านบน