พิธีเปิด  /  การชุมนุมรอบกองไฟ / นิทรรศการ

@ กิจกรรมผจญภัย   กิจกรรมบุกเบิก   กิจกรรมเดินทางไกล  กิจกรรมทักษะชีวิต @

## ค่ายโอฆะนคร   ค่ายสระหลวง  ค่ายสากเหล็ก   ค่ายวังทรายพูน  ค่ายโพธิ์ประทับช้าง  ค่ายสามง่าม  ค่ายวชิรบารมี ##

พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ สพป.พิจิตร เขต ๑
เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 8 ก.พ 60 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
กล่าวรายงานการจัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ สพป.พิจิตร เขต 1 รวมพลังสามัคคี 105 ปีลูกเสือไทย เทิดไท้องค์ราชันต่อนายพิษณุ เสนาวิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ เป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชนของชาติ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 คือรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย
มุ่งมั่นการทำงานและมีจิตสาธารณะ สอดคล้อง ค่านิยมหลัก 12 ประการตามนโยบายของ คสช. อีกทั้งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 กำหนดให้ พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติสพป.พิจิตร เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการงานชุมนุมลูกเสือสามัญ รวมพลังสามัคคี 105 ปีลูกเสือไทย เทิดไท้องค์ราชันขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรทหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อกิจการลูกเสือไทย
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อให้ลูกเสือมีระเบียบวินัย
และมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคำปฏิญาณของลูกเสือ และส่งเสริมทักษะการอยู่ค่ายพักแรมของเหล่าลูกเสือเนตรนารี และเพื่อพัฒนาค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ
ให้เป็นประโยชน์ต่อกิจการลูกเสือของจังหวัดพิจิตร โดยมีกำหนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 8-10 ก.พ 2560 รวม 3 วัน มีลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นป.6
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมงานชุมนุม จำนวนทั้งสิ้น 2,228 คน ณ ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ อ.เมือง จ.พิจิตร


.......................
บันทึกภาพโดย ทีมงานประชาสัมพันธ์งานชุมนุมลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต ๑

พิธีเปิด  /  การชุมนุมรอบกองไฟ / นิทรรศการ

@ กิจกรรมผจญภัย   กิจกรรมบุกเบิก   กิจกรรมเดินทางไกล  กิจกรรมทักษะชีวิต @

## ค่ายโอฆะนคร   ค่ายสระหลวง  ค่ายสากเหล็ก   ค่ายวังทรายพูน  ค่ายโพธิ์ประทับช้าง  ค่ายสามง่าม  ค่ายวชิรบารมี ##

กลับด้านบน